CEO & FOUNDER MEDUSKIN - GIANG MESO

CEO GIANG MESO

Chuyên Gia Cố Vấn Chiến Lược Vận Hành Spa

Boss Hệ Thống Vua Meso MEDULUX

Nhà sáng lập chuỗi nhượng quyền thương hiệu Meduskin Spa & Comestic

nguyengiang.office

THÀNH TỰU CỦA GIANG MESO